Grip op ruimtelijke ontwikkelingen. Casus: hubs & goederenvervoer.

Donderdag 23 juni vindt er weer een sessie plaats van het Leerplatform MIRT. Het thema dit keer is ‘Grip op ruimtelijke ontwikkelingen. Casus: hubs en goederenvervoer.’ Centraal deze middag staat de vraag welke rol RWS zou kunnen/moeten vervullen in ruimtelijke ontwikkelingen. De ambitie van het Rijk is om beter samen te werken met provincies en gemeenten, en meer grip op en overzicht van het proces krijgen. Hoe kan ‘verdozing’ worden tegengegaan, wat zijn de mobiliteitseffecten op de netwerken, wie heeft welke rol en hoe kunnen we gezamenlijk de knelpunten in de ontwikkeling van ruimtelijk beleid te lijf gaan? Het doel van de middag is het verbeteren van de verbinding tussen beleid en uitvoering, om de belangen op de verschillende schaalniveaus rond de inpassing van infrastructuur en goederenvervoer in de ruimtelijke ordening meer tot hun recht te laten komen. Verbeteringen in het proces, zoals de onderlinge samenwerking, de kennisinbreng, de feedback-loop en de timing.

Na een plenaire opening door dagvoorzitter Luc de Vries (DGMo) en een presentatie van Stec Groep gaan de deelnemers aan de slag in twee workshops waarin de volgende cases centraal staan:

Agenda van de dag:

Inloop 12:30, start 13:00

13:00 – 14:00 Opening en introductie met o.a. presentatie en vraaggesprek STEC

14:00 – 15:30 Workshops hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en Flevoland

15:30 – 16:30 Paneldiscussie en afsluiting

Maak bij de inschrijving bekend welke deelsessie je kiest.

Als Rijk en medeoverheden staan we voor verschillende grote opgaven die allemaal op het beperkte grondgebied van Nederland samenkomen. Ook binnen het MIRT wordt daardoor in toenemende mate om een brede belangenafweging en langetermijnoplossingen gevraagd, waarin zaken als klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie, woningbouw en gezondheid meegenomen moeten worden. Om hier gehoor aan te geven faciliteert het leerplatform MIRT bijeenkomsten waar kennis kan worden opgehaald, uitgewisseld en toegepast.

Bij inhoudelijke vragen kunt contact opnemen met Winfried Laane (WVL), winfried.laane@rws.nl. Voor verdere vragen kunt u terecht bij Jonas Créton, coördinator van de sessie: jonas@jongehonden.com

Locatie: Social Impact Factory, Vredenburg 40, Utrecht. Op korte loopafstand van Utrecht Centraal.