Gebiedsgerichte aanpak

Onderliggende pagina's

Opgaven op het gebied van economie, woningbouw, leefbaarheid en bereikbaarheid grijpen sterk op elkaar in en veranderen door de jaren, mede onder invloed van technologie. Dat vraagt om een adaptieve en gebiedsgerichte programma-aanpak, een slimme flexibele manier van samenwerken en een juiste mix van maatregelen op korte, middellange en lange termijn.

Gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s

Tegen deze achtergrond en mede naar aanleiding van het geconstateerde gat tussen de MIRT gebiedsagenda’s en projecten, hebben Rijk en regio tijdens de Bestuurlijke Overleggen MIRT in het najaar van 2016 afspraken gemaakt over een aantal te starten gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s:

  • de Metropoolregio Amsterdam (MRA);
  • de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH);
  • de Goederencorridors Oost en ZuidOost ( zie goederenvervoercorridors) .

Daarmee wordt de lijn doorgezet die Rijk en regio eind 2015 in het programma SmartwayZ.NL (voorheen programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland) zijn ingeslagen. In de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s ligt de focus op een soepele en betrouwbare deur tot deur bereikbaarheid van en naar de belangrijkste economische toplocaties. Daarbij wordt met een brede blik gekeken naar opgaven, maatregelen en effecten. Bij maatregelen kan gedacht worden aan aanleg van infrastructuur, maar ook aan maatregelen anders dan infrastructuur (bijvoorbeeld nieuwe woon- of werklocaties), of een combinatie van beide). Daarbij worden zaken in samenhang en gebiedsgericht afgewogen. Tegelijkertijd wordt de focus gehouden op het bereikbaarheidsdoel, als onderdeel van de economische concurrentiepositie.

Ruimtelijk-economisch georiënteerde programma’s

Rijk en regio werken sinds najaar 2014 in een adaptief programma samen aan de uitvoering van de gebiedsvisie Brainport City. Deze gebiedsvisie geeft een kansrijk toekomstperspectief waarmee de Brainportregio Eindhoven internationaal kan blijven concurreren. Er wordt samengewerkt aan drie verbeterdoelen: de agglomeratiekracht, de connectiviteit en het vestigingsklimaat. Dit gebeurt via de aanpak van grote en samenhangende opgaven, zowel op gebieds- als op netwerkniveau. Daarnaast hebben Rijk en regio in 2016 samengewerkt aan de gebiedsverkenning Utrecht Oost. Vanwege het kansrijke perspectief en de urgente opgaven voor de ontwikkeling van de stad Utrecht ontwikkelen Rijk en regio de komende jaren een programma.

Deltaprogramma en Hoogwaterbeschermingsprogramma

Om Nederland te beschermen tegen hoogwater en voldoende zoetwater te borgen werken Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten samen in het Deltaprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voeren de waterschappen en Rijkswaterstaat maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst.

Programma-aanpak en Leerplatform MIRT

Met de programma-aanpak wordt verder invulling gegeven aan de MIRT-werkwijze: adaptief, wederkerig en opgavegericht. Omdat het werken in programma’s relatief nieuw is, kan het Leerplatform MIRT een belangrijke rol spelen in het uitwisselen van ervaringen tussen de programma’s en inbrengen van kennis. De programma’s vormen de basis voor toekomstige beslissingen in het MIRT. Relevante documenten en updates over de programma-aanpak vind je dan ook via deze pagina.

 

Projecten

“Vastgestelde agenda’s loslaten”

Sinds eind 2016 zijn Robert Hijman en Frans Hasselaar verantwoordelijk voor de inrichting van het Bereikbaarheidsprogramma van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Beide zijn Kwartiermakers. Robert […]

“Deur-tot-deur in en rond Amsterdam”

Johannes Beuckens en Hanneke Bresser waren de projectleiders van het MIRT-onderzoek stedelijke bereikbaarheid MRA Fase II. Johannes namens de gemeente Amsterdam en Hanneke namens het […]

Sturen op duurzaamheid in de MIRT-bereikbaarheidsprogramma’s

Op 14 juni organiseerde het Leerplatform MIRT een (vervolg)bijeenkomst over duurzaamheid in MIRT-programma’s. Hoe doe je dat: duurzaamheid integraal meenemen in MIRT-projecten en programma’s? Voor […]

Themabijeenkomst afwegen

Donderdag 12 april 2018 hebben programmamanagers van uiteenlopende programma’s (regionale bereikbaarheidsprogramma’s in het kader van het MIRT, OV toekomstbeeld, Mobiliteitsfonds etc) met elkaar gesproken over […]

Goederenvervoercorridors: MIRT-onderzoek en programmaplan

Hieronder kan je MIRT-onderzoek ‘Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost’ en het daaruit voortkomende Programmaplan Goederenvervoercorridors (bestaande uit twee delen) downloaden. Actieplan Programmaplan Goederenvervoercorridors Deel Governance Programmaplan […]

Aankondiging gebiedsgerichte programma-aanpak bereikbaarheid

In de brieven die de bewindspersonen van IenM in oktober 2016 (‘Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT’) en november 2016 (‘Voortgang MIRT’) aan de Tweede Kamer stuurde, […]