Goederenvervoercorridors

Gepubliceerd 16 juli 2020

De goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost lopen van de Rotterdamse haven naar Duisburg. Een belangrijk deel van het goederenvervoer in Nederland vindt plaats over deze corridors. Corridor Oost en corridor Zuidoost kennen beide hun eigen specifieke accenten:

 • Oost: corridor Rotterdam – Arnhem/Nijmegen – Duitsland (A15, Betuweroute, Waal);
 • Zuidoost: corridor Rotterdam – Noord-Brabant/Limburg – Duitsland (A16/A58/A67, Brabantroute, Maas en Brabantse kanalen, buisleidingen)

De hoofdopgaven in de corridors zijn:

 • Het economisch potentieel wordt niet optimaal benut:
  De relatieve bijdrage van het transport van grote (bulks)stromen vanuit Mainport Rotterdam naar het achterland voor de economie is beperkt.
 • Er is toenemende druk op de capaciteit en kwaliteit van de corridors:
  De capaciteit en kwaliteit van de multimodale transportnetwerken staat onder druk (vooral spoor en binnenvaart, naast wegen), de aansluiting van bedrijven op het multimodale hoofdnetwerk is niet optimaal en de kansen van innovaties zoals die op het gebied van digitalisering worden nog onvoldoende benut.
 • De opgave voor verduurzaming van de logistieke sector is groot:
  De bijdrage die de logistieke sector kan leveren aan (inter)nationale afspraken op het gebied van emissiereductie, circulariteit en fossielvrij is groot. Daarnaast zijn maatregelen nodig om nadelige gevolgen van de vervoersstromen op het netwerk en van logistieke bedrijvigheid voor de fysieke leefomgeving en het landschap te beperken.

De meerwaarde van goederenstromen en logistiek is voor de economische toegevoegde waarde van Nederland van groot belang. Centraal in het Programma Goederenvervoercorridors staan de duurzame economische ambities van de overheden en bedrijven waarbij de infrastructuur ondersteunend is om deze ambities mogelijk te maken.