Blok 1: Vraag en aanleiding

Gepubliceerd 1 april 2019

De centrale vraag van de pilot Omgevingsagenda Oost is:
“Hoe zou een Omgevingsagenda Oost eruit kunnen zien om, binnen de veranderde context, zoveel mogelijk meerwaarde te hebben voor Rijk en regio en andere betrokken partijen? “

De aanleidingen voor de pilot Omgevingsagenda Oost zijn divers. Er zijn veranderde opgaven zoals de klimaat- en energietransitie en een groeiende woningbouwopgave, een nieuwe Omgevingswet met kerninstrumenten komt eraan, en nieuw onderzoek als de ‘Kracht van Oost’ heeft nieuwe inzichten opgeleverd. De huidige gebiedsagenda’s zijn in 2013 en 2014 geactualiseerd en zouden de komende jaren vernieuwd gaan worden. Bij de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie is in 2018 helder geworden dat er ‘omgevingsagenda’s’ komen voor de gebiedsgerichte aanpak van gezamenlijke opgaven van Rijk en regio. De omgevingsagenda’s gaan de huidige gebiedsagenda’s vervangen.
Met de Omgevingsagenda Oost zetten Rijk en regio een nieuwe stap in de samenwerking. Er wordt al langer samen gewerkt op diverse terreinen. Maar de grote transities, zoals op het gebied van energie, circulaire economie, klimaat en in het landelijk gebied, laten zien dat er een opgavegerichte, meer integrale en adaptievere aanpak nodig is die een langetermijnvisie verbindt met acties op de korte termijn. Een gebiedsgerichte uitwerking past daarin omdat veel opgaven en de te maken keuzes in de leefomgeving samenkomen in de regio.
De pilot moet lessen opleveren zowel voor landsdeel Oost als voor andere landsdelen die nog omgevingsagenda’s gaan opstellen. De lessen kunnen gaan over het proces, de inhoud en de vorm. Binnen de pilot is ruimte om te experimenteren.