Blok 3: Aanpak Pilot

Gepubliceerd 1 april 2019

In het Plan van Aanpak voor de pilot is de Omgevingsagenda Oost opgezet rond drie uitwerkingslijnen:

1. Opstellen van een agenda: Het maken van een agenda met gezamenlijke opgaven van Rijk en regio  en daarbij behorende acties en maatregelen. Met de ruimte om te experimenteren, zoals met enkele opgaven in het sociale domein, publiek-private allianties, variatie in schaalniveaus, financieringsbronnen. Resultaat: Een agenda met gezamenlijke opgaven en eerste aanpak.

2. Trendwatching: Het in beeld brengen van trends en lange termijn ontwikkelingen om deze te kunnen  doorvertalen naar de betekenis voor Oost Nederland: op welke thema’s kunnen we met een vernieuwde samenwerking meerwaarde creëren? Resultaat: Een perspectief op Oost Nederland.

3. Stimulering en monitoren leerproces: Een lerend proces stimuleren en toegankelijk maken voor andere Omgevingsagenda’s. Reflecteren op wijze van samenwerken en ontwikkeling van de vorm en aard van de Omgevingsagenda. Resultaat: vastgelegde lessen en aanbevelingen.

Deze drie uitwerkingslijnen zijn in de tijd gezet en verder ingevuld, waarbij drie fasen zijn gedefinieerd:
1. Agendering van de opgaven;
2. Alliantievorming en agenda-ontwikkeling;
3. Adaptief besluiten en rapporteren.

Meer over deze fasen lees je in de blokken 4, 5 en 6.