Blok 7: Naar een volwaardige omgevingsagenda

Gepubliceerd 1 april 2019

Op 3 juli 2019 vond een tweede informeel Directeurenoverleg plaats. De opbrengsten van de duo’s van Rijk- en regio-directeuren werden besproken en de uitgangspunten voor de Omgevingsagenda bevestigd (zoals beschreven in Blok 2).

Besloten werd om de komende maanden (september en oktober) een selectie van de omgevingsopgaven nader uit te werken, namelijk:

  • Innovatieve verstedelijkingsas Arnhem, Nijmegen en Foodvalley
  • Klimaatbestendige groeiregio Zwolle
  • Transitie landelijk gebied

Met de afspraak om de andere 6 opgaven op een later moment verder uit te werken, te beginnen bij regio Twente.

Werkvorm: versnellingsweek

In september en oktober zijn 3 opgaven uitgewerkt volgens een nieuwe aanpak: de versnellingsweek. Tijdens de versnellingsweek staat één week lang, één omgevingsopgave centraal. Deze wordt operationeel uitgewerkt door alle betrokken partijen, in dit geval: BZK, I&W, EZK, LNV, OCW, RWS, provincies, waterschappen, regio’s e.a partners. De rol van inhoudelijke experts om verdieping aan te brengen is hierbij cruciaal. Deze inhoudelijke expertise brengt de knelpunten aan het licht, zodat duidelijk wordt waar keuzes moeten worden gemaakt. Op basis daarvan zijn door de strategen van Rijk en regio afspraken gemaakt over waar Rijk en regio de komende jaren mee aan de slag gaan in het kader van de  omgevingsopgave. Deze zijn, evenals de aangescherpte opgaven, vastgelegd in de Omgevingsagenda.

Voor de aanpak van een versnellingsweek is gekozen omdat onderzoeken aantonen dat deze aanpak:

  • de tevredenheid over het proces verhoogt bij de deelnemers;
  • meer gevoel van participatie geeft aan de deelnemers;
  • de besluitvorming sneller laat verlopen.

Het doel was dubbelzijdig: drie opgaven verder uitwerken en tegelijk testen of de aanpak effectief is. De evaluatie moest uitwijzen of de aanpak effectief is gebleken om ook op de andere opgaven toe te passen. Tijdens een bijeenkomst van het Strategisch overleg zijn ervaringen en oogst van de resultaten van de drie versnellingsweken besproken. Dit heeft geleid tot een eerste overzicht van ‘lessons learned’

De aangescherpte drie omgevingsopgaven worden in het derde informeel Directeurenoverleg van 31 oktober besproken. Eventuele opmerkingen worden verwerkt in een nieuwe versie die aan het Strategisch BO MIRT van 21 november wordt gestuurd.