Handreiking Verduurzaming MIRT – thema’s Energie/CO2 en Klimaatadaptatie

Onderliggende pagina's

In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is door Rijkswaterstaat de Handreiking Verduurzaming MIRT – Thema’s Energie/CO2 en Klimaatadaptatie opgesteld. Deze handreiking vormt één van de bouwstenen van verankering van duurzaamheid in het MIRT.

In 2016 heeft de Bestuursraad van het ministerie van IenW besloten dat duurzaamheid wordt opgenomen in de scope van alle nieuwe projecten én lopende projecten (ook bij de faseovergangen). In de MIRT Spelregels is duurzaamheid ingekaderd tot 5 thema’s: energie, klimaatadaptatie, circulaire economie, duurzame mobiliteit en gezonde leefomgeving. De IenW doelen zijn vastgesteld per thema. Met die informatie kan het gesprek met de samenwerkingspartners in de regio worden gevoerd. Bij elke innovatie is het begin lastig en blijft het zoeken naar hoe je duurzaamheid goed meeneemt. Om deze reden is vanuit het project Duurzaamheid in MIRT gestart met een leerproces waar ‘learning by doing’ centraal staat.

Doel handreiking
De handreiking maakt onderdeel uit van de brede handreiking Verduurzaming MIRT en is ontwikkeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers, die handvatten biedt hoe met de thema’s Energie/CO2 en Klimaatadaptatie binnen de MIRT fasen kan worden omgegaan. De handreiking geeft inzicht in de informatie die nodig is om volwaardige afwegingen te kunnen maken over deze thema’s bij de bestuurlijke beslismomenten, alsook welke stappen je nemen kunt om die informatie boven tafel te krijgen. Onderdeel van de handreiking is een inspiratielijst met maatregelen.

Learning by doing
De handreiking wordt door de MIRT opdrachtgever ter beschikking gesteld aan de opdrachtnemer. Het gebruik van de handreiking wordt actief gevolgd. Doel van dit leertraject is niet alleen om de handreiking steeds verder te verbeteren, maar vooral ook om inzicht te krijgen in wat het meenemen van de genoemde thema’s in projecten  betekent voor het MIRT. Duidelijk moet worden welke randvoorwaarden en condities nodig zijn voor het behalen van de IenW doelen en ambities op het gebied van energie en klimaat. Van daaruit kunnen scherpere opdrachten worden verleend aan MIRT projecten. De handreiking wordt met enige regelmaat  aangepast aan voortschrijdend inzicht en opgedane ervaringen. De meest recente versie is via het Leerplatform MIRT te raadplegen.

Heb jij een vraag over de handreiking of wil je je ervaring met ons delen? Laat het ons weten via klimaat@rws.nl