Handreikingen

Hier vind je handreikingen die ondersteuning bieden bij de uitvoering van een MIRT traject.

Alle handreikingen duurzaamheid MIRT

Alle handreikingen die raken aan duurzaamheid staan bij elkaar.

Handreiking MIRT en mer

De handreiking en de procedurelopers leiden je door de stappen van MIRT en mer heen.

Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen

De Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen bevat de meest recente richtlijnen over hoe een maatschappelijke kosten-batenanalyse op te stellen in het MIRT-proces.

Zie het steunpunt economische expertise van RWS voor meer informatie.

Handreiking Hubs (juli 2022)

Bij het maken en uitvoeren van mobiliteitsbeleid is een toenemende aandacht voor hubs: een onmisbare schakel in de ketenreis. De inrichting en kwaliteit is zeer bepalend voor het succes. Hubs bieden daarbij ruimte voor nieuwe en duurzame vormen van mobiliteit. De handreiking hubs schetst het belang van hubs, beschrijft een aantal aandachtspunten bij het ontwikkelen van hubs, en sluit af met inspirerende voorbeelden van en uitgevoerd onderzoek naar hubs. De handreiking kan onder andere gebruikt worden bij de beleids- en planvorming in gebiedsgerichte programma’s.

Code Maatschappelijke Participatie

Hoe gaan we bij onze plannen en projecten om met onze omgeving? De Code Maatschappelijke Participatie geeft hiervoor de uitgangspunten.

Flyer strategische planmer

Is er sprake van mer-plicht en hoe kun je je mer zo inrichten dat het nuttige informatie oplevert voor je plan of programma op strategisch niveau? Waar moet je aan denken als beleidsmaker maar ook als MER-maker?