Handreikingen

Onderliggende pagina's

In de afgelopen jaren is er gewerkt aan verschillende documenten (handreikingen, toolkits, procedurelopers) die ondersteuning bieden bij de uitvoering van een MIRT onderzoek. Deze kan je hieronder downloaden.

Handreiking verduurzaming mirt

De Handreiking Verduurzaming MIRT is via de link onderaan deze pagina te downloaden. De handreiking Energie/CO2 en Klimaatadaptatie is onderdeel van de handreiking Verduurzaming MIRT […]

Handreiking Verduurzaming MIRT – thema’s Energie/CO2 en Klimaatadaptatie

In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is door Rijkswaterstaat de Handreiking Verduurzaming MIRT – Thema’s Energie/CO2 en Klimaatadaptatie opgesteld. Deze handreiking […]

Verdiepende handreiking Circulaire Economie voor MIRT projecten

Rijkswaterstaat heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor circulariteit. In 2030 willen we 50% minder primaire grondstoffen verbruiken en circulair werken. In de opdrachtverlening zijn hiervoor ook […]

Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen

De Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen bevat de meest recente richtlijnen over hoe een maatschappelijke kosten-batenanalyse op te stellen in het MIRT-proces. Zie het steunpunt economische […]

Handreiking Beter Benutten

Deze handreiking biedt handvatten voor het toepassen van benuttingsmaatregelen in het MIRT. Het betreft vaak zogenaamde ‘kortetermijnmaatregelen’. In het programma Beter Benutten is veel ervaring […]

Handreiking en procedurelopers MIRT en m.e.r., verkenning en planuitwerking

Deze documenten zijn  handreikingen voor het uitvoeren van verkenningen en planuitwerkingen bij Rijkswaterstaat. De primaire doelgroep zijn de IPM-rolhouders van het projectteam. De handreiking en […]

Handreiking MIRT onderzoek

Hieronder vind je de handreiking  voor het MIRT-onderzoek.