Nieuwsbrief Leerplatform MIRT - mrt 2021

Header mirt in de regio
Nieuwsbrief Leerplatform MIRT - 2 maart

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u als belangstellende geregistreerd staat bij het Leerplatform MIRT.

Beste partners en collega’s,

Terug naar normaal of naar een 'nieuw' normaal? That is the question. Na een zeer geslaagde en interessante bijeenkomst over de lange termijneffecten van corona op mobiliteit is het ons in ieder geval duidelijk dat thuiswerken en ons aangepaste mobiliteitsgedrag voorlopig de norm blijven.

Maar de belangrijkste boodschap was toch wel dat er voor de lange termijn nog veel onzekerheden zijn. Des te relevanter dus om ons verder te verdiepen in het omgaan met onzekerheden in de Leergang Adaptief Programmeren! In het webinar -dat nu tweemaal heeft plaatsgevonden- heeft Gigi van Rhee een stevige theoretische basis gelegd. Maar hoe pas je de methodiek toe in de praktijk? Daarover meer tijdens Module 2 van de leergang.

Verder staan er weer diverse cursussen op de planning over het MIRT en Mer. Van webinars, voor collega's die nieuw zijn of een opfrisser nodig hebben, tot een masterclass voor de gevorderde MIRT man of vrouw.

Tot slot, nogmaals de oproep namens collega Bert de Groot (senior adviseur projectbeheersing, RWS) om deze enquête in te vullen over de rol van leerplatformen! De enquête is onderdeel van zijn promotie-onderzoek naar collectief leren in en adaptiviteit van project-georiënteerde organisaties in infrastructuurplanning.

Alvast dank en veel leesplezier toegewenst,

Diana Kool
Trekker Leerplatform MIRT, DGMo, MinIenW

Agenda

9 + 11 maart - Mer cursus

16 maart  - MIRT light webinar

25 maart  - Mer light webinar

1 april       - LAP

13 april     - Masterclass MIRT verkenningen en onderzoek

20 april     - Module 2 Adaptief Programmeren (A) - toepassing in de praktijk voor MIRT projecten

22 april     - Module 2 Adaptief Programmeren (B) - toepassing in de praktijk voor MIRT programma's

Meld je aan voor module 2 van de Leergang Adaptief Programmeren

Eind 2016 is adaptief programmeren door het kabinet omarmd en in de nieuwe Spelregels MIRT opgenomen. Adaptief programmeren werd daarmee verplichte kost voor het merendeel van de MIRT-projecten. Toepassing in de praktijk blijkt echter erg lastig. Geldt dit ook voor jouw project of programma? Schrijf je dan nu in voor module 2 van de leergang om meer te leren over hoe je dat doet!

De module wordt op twee data aangeboden. We maken hierin een onderscheid tussen projecten en programma's.

Tip: Je kan je ook vast aanmelden voor module 3. Module 4 is op aanvraag.

Terugblik op de Leerplatformsessie Lange termijneffecten van corona op mobiliteit

Over dit thema is zoveel te zeggen, dat past natuurlijk niet in een ochtend. Toch hebben we een verwoede poging gedaan! Het was ontzettend veel inhoud, maar vanwege de diversiteit aan perspectieven van onder andere Jan Francke (onderzoeker, KiM), Professor Bert van Wee (TU Delft) en Daan Zandbelt (voormalig Rijksadviseur fysieke leefomgeving) oh zo interessant. Wij kijken terug op een leerzame en prikkelende sessie!

Benieuwd geworden naar de inzichten? Lees het verslag hier:

Even voorstellen - 9 nieuwe 'natte' MIRT projecten!

In 2020 zijn negen nieuwe MIRT onderzoeken gestart in het stroomgebied van Rijn en Maas. Deze MIRT onderzoeken vallen als pilots onder het Integraal Riviermanagement programma (IRM) en dienen als laboratorium voor het IRM.

IRM

Collega's Peter Jesse en Hans Brouwer, Omgevingsmanagers IRM, aan het woord:

Wat is het doel van het IRM?

Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten werken samen aan de ontwikkeling van nieuw beleid voor Maas en Rijn. Gezamenlijk brengen we in beeld welke ingrepen in de periode tot 2050 nodig zijn op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid, natuur en waterkwaliteit, zoetwatervoorziening en ruimtelijk economische ontwikkeling. Door deze niet als afzonderlijke opgaven te bezien maar in samenhang hopen we tot vernieuwende, duurzame oplossingen te komen met meerwaarde. We werken deze visie de komende jaren uit met inbreng van maatschappelijke organisaties en andere belangenvertegenwoordigers. De gezamenlijke visie landt naar verwachting in 2023 in een Programma onder de Omgevingswet. Dan wordt duidelijk welke (MIRT) projecten we op de lange termijn in het rivierengebied willen gaan uitwerken.

Wat moeten de pilotprojecten opleveren?

Aan de rivieren wordt voortdurend gewerkt. Diverse MIRT-projecten in het rivierengebied werken al integraal of hebben dat reeds gedaan en lopen daarmee vooruit op IRM. IRM doet daar zijn voordeel mee. De IRM-pilots zijn bedoeld om integrale oplossingen uit te werken en te toetsen voor toepassing elders. Sommige lokale lessen zullen landen in het Programma onder de Omgevingswet voor IRM en andere niet. Veel pilots zijn daarom voorzien van een leerdoel. IRM verbindt de verschillende pilots en faciliteert waar mogelijk. Zo is het predicaat IRM pilot profijtelijk voor zowel project als IRM.

Leestip! Over de staat van de Nederlandse regio's

Een klein land met verre uithoeken – ongelijke kansen in veranderend Nederland

door Floor Milikowski

Het boek is een kritisch verslag van de snelle sociaal-economische ontwikkelingen van Nederland, geïllustreerd door vermakelijke en interessante verhalen uit de diverse regio's. Er is sprake van een groeiende kloof tussen kansarm en kansrijk, tussen centrum en periferie, tussen macht en onmacht. Werkgelegenheid en kapitaal concentreert zich in een aantal grote steden, terwijl op andere plekken de bevolking krimpt en winkels, ziekenhuizen, scholen en fabrieken de deuren sluiten. Deze veranderingen zijn deels het gevolg van autonome ontwikkelingen, maar ook deels van beleidskeuzes.

leestipAls MIRT gemeenschap staan wij hier middenin! Hoe organiseren wij bereikbaarheid, waarop investeren we, waar bouwen we? Meer dan ooit staan wij binnen het MIRT voor de vraag hoe we de verschillende opgaven integraal kunnen benaderen. Sterker nog, dit boek zet glashelder uiteen dat het niet gaat om kunnen maar om moeten. Samen voor een mooier Nederland.

Over regionale opgaven gesproken... Wie of wat is GUS?

GUS staat voor Gebiedsgerichte Uitwerking van de Schets Mobiliteit 2040.

De schets Mobiliteit is het beleidsdocument van IenW. De keuzes die we maken en de prioriteiten die we stellen worden gebaseerd op het kader dat in de Schets beschreven wordt. Wat echter nog ontbreekt is een regionale specificatie van die Schets.

De MIRT-gemeenschap weet als geen ander dat ‘one size fits all’ niet op gaat voor het mobiliteitsbeleid van IenW. Elke regio heeft zijn eigen kenmerken, belangen en wensen en eigen kracht en kleur. Van het beleid voor de ‘droge hoek’ is daarom zogezegd een ‘lagentaart’ gemaakt, die vervolgens per gebied is aangesneden. Op die manier wordt zichtbaar wat ‘het verhaal van IenW’ in elke regio is, op de volle breedte van het onderwerp mobiliteit. Dat verhaal is aangevuld met de expertise van collega’s die werken in regio.

Door wat we opschrijven en wat we zeggen samen te voegen is een kort overzicht van ‘vuistregels’ ontstaan. Dat is een eerste aanzet voor een gebiedsgericht afwegingskader. Een bouwsteen voor in de omgevingsagenda, maar ook behulpzaam bij het prioriteren in de vele opgaven die op ons afkomen uit de regio.

De eerste fases van GUS zijn vanuit IenW-perspectief opgebouwd, het is immers ‘ons’ verhaal. De komende periode gaat het GUS-team vanuit de afdeling MIRT op pad met de vuistregels om zogenaamde ‘botsproeven’ te houden met als doel de vuistregels sterker en concreter te maken.

Nut en noodzaak van het Leerplatform MIRT? Vul nu deze enquête in!

Infrastructuurnetwerken worden op de proef gesteld door snel veranderende contexten. Deze uitdagingen vragen om adaptief management in de infrastructuurplanning. Om adaptief te kunnen zijn moet er geleerd worden. Het onderzoek van Bert de Groot (senior adviseur projectbeheersing bij Rijkswaterstaat en promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen) richt zich op collectief leren in en adaptiviteit van project-georiënteerde organisaties in infrastructuurplanning. Communities zoals het Leerplatform MIRT spelen een rol in het leren binnen en tussen organisaties.

We vragen graag jouw hulp om via deze vragenlijst te laten weten welke rol het Leerplatform MIRT hierin speelt: