Kopie van Nieuwsbrief Leerplatform MIRT - september 2022

Header mirt in de regio
Nieuwsbrief Leerplatform MIRT - 30 september 2022

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u als belangstellende geregistreerd staat bij het Leerplatform MIRT.

Beste partners en collega’s,

Het zal niemand ontgaan zijn, Prinsjesdag is weer achter de rug! De dag dat we onszelf allemaal hoedjes connaisseur achten, de Koning de Troonrede voorleest en het Kabinet de begroting presenteert. Ook dit jaar zijn door IenW bijstukken aangeleverd. Zo mogen we weer vieren dat het MIRT Overzicht en het Deltaprogramma zijn aangeboden aan de Kamer. Daarnaast zijn dit jaar de nieuwe MIRT Spelregels meegestuurd. Zie hieronder voor meer info!

Naast al deze mooie mijlpalen hebben we ook weer mooie sessies op de rol. Kijk even bij de agenda en schrijf je in voor een mer/MIRT cursus, webinar, masterclass of voor de Landelijke mer-dag van 13 oktober!

Diana Kool
Trekker Leerplatform MIRT, DGMo, MinIenW

Agenda

6 okt           -   Workshop Verkenningen

13 okt        -   Landelijke mer-dag

18 okt        -   Webinar Kwaliteitsborging

25 okt        -   Masterclass Verkenning en planuitwerking MIRT

1 nov          -   Mer light webinar

3 nov          -   MIRT cursus

Actualisatie MIRT Spelregels

De afgelopen jaren is gewerkt aan de actualisatie van de MIRT-spelregels. De MIRT-spelregels zijn geactualiseerd in verband met de inwerkingtreding van de Wet Mobiliteitsfonds op 1 juli 2021, de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet, en vanwege de inzichten uit de evaluatie van 2019. De essentie van de MIRT-spelregels, met de verschillende fasen, inzicht in de benodigde beslisinformatie en bestuurlijke beslismomenten, blijft ongewijzigd. We hebben een goed werkend MIRT-proces en blijven continu werken om dit proces te onderhouden en toekomstbestendig te maken.

De nieuwe versie van de MIRT-spelregels vervangt de versie uit 2016. De belangrijkste actualisaties ten opzichte van de eerdere versie zijn:

  • De spelregels zijn in lijn gebracht met de Wet Mobiliteitsfonds en de daaraan gekoppelde formuleringen en werkwijze(n). Dit houdt in dat niet langer het denken in infrastructuuroplossingen centraal staat, maar het denken in mobiliteitsoplossingen.
  • Er is meer expliciet aandacht besteed aan de periode vóór de start van een verkenning en het borgen van beheersing op kosten en risico’s.
  • Er is meer expliciete aandacht voor duurzaamheid, programmatisch werken en adaptiviteit.
  • De spelregels zijn toekomstbestendiger gemaakt door geen beleidsdoelstellingen op te nemen en de informatieprofielen te actualiseren.
  • De spelregels zijn beknopter en eenvoudiger opgeschreven: er is één geheel gemaakt van beschrijvingen van de werkwijze en daarbij behorende informatieprofielen.

Doel MIRT-spelregels
Het doel van de MIRT-spelregels is:  ‘Het procesmatig faciliteren van vlotte, gezamenlijke en gefaseerde besluitvorming over projecten en programma’s in de fysieke leefomgeving, die mogelijk (mede) kunnen worden bekostigd uit het Mobiliteitsfonds en Deltafonds.

De MIRT-spelregels gelden voor alle betrokken partijen bij een (mogelijk) MIRT-project of programma in het fysieke domein, waarbij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken is als (mogelijke mede) financier. Naast (grootschalige) aanleg van nieuwe infrastructuur is er toenemende aandacht voor vervanging, modernisering en renovatie van bestaande infrastructuur, waarbij mogelijk vervanging aan de orde is met toevoeging van extra functionaliteit. Voor overige instandhoudingsopgaven gelden de spelregels niet.

Meer informatie
Voormeer informatie of vragen over de MIRT-spelregels kunt u contact opnemen via het reactieformulier:

Het MIRT Overzicht 2023 en Deltaprogramma 2023 zijn gepubliceerd!

Het is altijd een hele klus, maar het resultaat mag er weer zijn: een prachtig overzicht van de MIRT projecten en programma's met beeld, uitleg en -vooral- de financiële tabellen! Ook het Deltaprogramma heeft weer haar jaarlijkse update gekregen.

De publicaties zijn te downloaden via:

Inschrijving Landelijke mer-dag geopend!

Op donderdag 13 oktober vindt de tweejaarlijkse landelijke mer-dag plaats. De mer-dag is een landelijke bijeenkomst voor professionals in planvorming en milieueffectrapportage (mer). Het evenement biedt mer-gerelateerde onderwerpen aan, in de vorm van werksessies en een inspirerend plenair programma voor een brede doelgroep. Ook is er ruime gelegenheid om je netwerk te onderhouden en uit te breiden. Het thema van deze editie is ‘Mer: samen naar de toekomst’, over de grote opgaven van morgen die we samen moeten oppakken en de inzet van het mer-instrument hierbij. Meer lezen over de mer-dag of aanmelden?