Nieuwsflits Leerplatform MIRT - sept 2021

Header mirt in de regio
Nieuwsflits Leerplatform MIRT - 22 september

U ontvangt deze nieuwsflits, omdat u als belangstellende geregistreerd staat bij het Leerplatform MIRT.

Beste partners en collega’s,

"Thuiswerken als het kan, op het werk wanneer het nodig is". Ook steeds meer bijeenkomsten en cursussen vinden weer fysiek plaats. Als Leerplatform willen we ook weer rustig die kant op bewegen. We merken toch dat het informele contact in de marge van onze sessies erg mist en dat de aanmeldingen voor sessies daardoor teruglopen. Maar voorlopig staan er nog een paar online sessies in de planning die je echt niet mag missen! Daarom graag nog één keer aandacht voor onderstaande Leerplatformsessie en het MIRT- en  m.e.r. cursus aanbod.

Diana Kool
Trekker Leerplatform MIRT, DGMo, MinIenW

Agenda

30 sept            -  Leerplatformsessie - Opgaven verbinden: integraal, gebiedsgericht of opgavegericht werken?

5 okt                  - MIRT light webinar

7 okt                  - M.e.r. light webinar

30 nov              - M.e.r. cursus

Leerplatformsessie - Opgaven verbinden: integraal, gebiedsgericht of opgavegericht werken?

Let op: de datum en het programma zijn gewijzigd sinds de vorige nieuwsbrief

30 september, 12:45 - 15:30u

Als Rijk en medeoverheden staan we voor verschillende grote opgaven die allemaal op het beperkte grondgebied van Nederland samenkomen. Ook binnen het MIRT wordt daardoor in toenemende mate om een brede belangenafweging en langetermijnoplossingen gevraagd, waarin zaken als klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie, woningbouw en gezondheid meegenomen moeten worden. In de huidige praktijk lopen we daarbij vaak aan tegen lastige vragen. Hoe ver ga je met een integrale benadering? Welke ruimte moet dan worden geboden binnen de scope van projecten en programma’s? Wat vraagt een brede benadering van de projectorganisatie en de besluitvorming? Hoe zorg je voor goede financieringsafspraken en hoe beheersen we het proces?

Het Leerplatform MIRT organiseert daarom een bijeenkomst waarin uitdagingen en oplossingen om opgaven wel of niet in samenhang te beschouwen worden verkend. Wat verstaan we eigenlijk onder sectoraal, opgavegericht, gebiedsgericht of een brede integrale aanpak en wanneer is welke benadering geschikt? Wat zijn daarbij de dilemma’s? We gaan op zoek naar een gedeeld beeld en naar de generieke randvoorwaarden voor een passende en succesvolle aanpak. Ook proberen we met elkaar structurele procesverbeteringen aan te dragen voor de interactie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen IenW. Enkele afdelingshoofden van opdrachtgevende afdelingen zijn aanwezig om in een panel te reflecteren op de oogst van de sessie.

De bijeenkomst is daarom specifiek gericht op beleidsmedewerkers en MIRT project- en programmamedewerkers van IenW/BZK. Zij worden van harte uitgenodigd om deel te nemen en hun ervaringen te delen. Uiteraard blijven ook andere geïnteresseerden in het MIRT-werkveld welkom om aan te sluiten!