Nieuwsbrief Leerplatform MIRT - jan 2021

Header mirt in de regio
Nieuwsbrief Leerplatform MIRT - 11 januari

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u als belangstellende geregistreerd staat bij het Leerplatform MIRT.

Beste partners en collega’s,

Het nieuwe jaar is weer aangebroken en daar hoort ook weer mooi nieuw aanbod bij! Als 2020 ons iets heeft geleerd is het wel dat alles zomaar kan veranderen, maar ook dat we ons daar met doorzettingsvermogen en creativiteit aan kunnen aanpassen en er zelfs het beste van kunnen maken. Het is daarom extra toepasselijk dat we ons begin dit jaar verder verdiepen in het omgaan met onzekerheden in de leergang Adaptief Programmeren en dat we een leersessie organiseren over de lange termijn impact van de mobiliteitseffecten van de corona-crisis op MIRT projecten.

In deze nieuwsbrief vind je de agenda voor de komende tijd, een terugblik op de Kennismiddag Gezonde Leefomgeving, een update over de wet Mobiliteitsfonds en een luistertip.

We hopen ook dit jaar weer op jullie enthousiaste deelname! En heb je ideeën over het Leerplatform MIRT, vul dan graag onderstaande enquête in.

Hartelijke groeten namens de organisatie,

Diana Kool
Trekker Leerplatform MIRT, DGMo, MinIenW

Agenda

2 februari - Leerplatformsessie Lange termijneffecten Corona

4 februari - Module 1 Adaptief Programmeren - webinar over de theorie

16 maart  - Module 2 Adaptief Programmeren (A) - toepassing in de praktijk

18 maart  - Module 2 Adaptief Programmeren (B) - toepassing in de praktijk

ntb                 - Module 3 Adaptief Programmeren - aan de slag met een casus

Leerplatformsessie Langetermijneffecten van Corona

We merken momenteel allemaal de effecten van corona, maar wat zijn de effecten op de lange termijn? Wat gaat er structureel veranderen op het gebied van verstedelijking en mobiliteit? Of verandert er misschien minder dan we denken? Enkele van deze vragen kunnen we beantwoorden, maar een ander deel blijft onduidelijk. Hoe gaan we met deze onzekerheid om?

Tijdens deze leerplatformsessie gaan we in vogelvlucht door de cijfers van de afgelopen maanden heen en gaat een panel van experts vanuit verschillende perspectieven in op diverse lange termijn scenario's. Wat betekenen deze inzichten voor onze MIRT projecten? Over die vraag gaan we in drie deelsessies met elkaar in gesprek, toegespitst op de thema’s woon-werkverkeer, logistiek en verstedelijking. Het doel van deze bijeenkomst is niet om concrete antwoorden te vinden, maar om met elkaar op  systematische wijze naar dit complexe vraagstuk te kijken.

Meld je aan voor de Leergang Adaptief Programmeren

Eind 2016 is adaptief programmeren door het kabinet omarmd en in de nieuwe Spelregels MIRT opgenomen. Adaptief programmeren werd daarmee verplichte kost voor het merendeel van de MIRT-projecten. Toepassing in de praktijk blijkt echter erg lastig. Geldt dit ook voor jouw project? Dan is deze leergang voor jou.

Na een leerzaam webinar eind oktober, waarin Gigi van Rhee (Stratelligence) uitvoerig de theorie van de planningsmethodiek Adaptief Programmeren  behandelde, gaan we verder met de leergang Adaptief Programmeren. Vanwege grote interesse wordt het webinar nogmaals aangeboden.

Module 2, die twee keer wordt aangeboden, biedt verdieping voor toepassing in de praktijk, in module 3 wordt geoefend met een casus, en in module 4 wordt -op aanvraag- intervisie voor het eigen MIRT project aangeboden.

Na het volgen van deze leergang heb je een goed beeld van wat de methode Adaptief Programmeren voor jouw project kan betekenen!

Nut en noodzaak van het Leerplatform MIRT? Vul nu deze enquête in!

Infrastructuurnetwerken worden op de proef gesteld door snel veranderende contexten. Deze uitdagingen vragen om adaptief management in de infrastructuurplanning. Om adaptief te kunnen zijn moet er geleerd worden. Het onderzoek van Bert de Groot (senior adviseur projectbeheersing bij Rijkswaterstaat en promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen) richt zich op collectief leren in en adaptiviteit van project-georiënteerde organisaties in infrastructuurplanning. Communities zoals het Leerplatform MIRT spelen een rol in het leren binnen en tussen organisaties.

We vragen graag jouw hulp om via deze vragenlijst te laten weten welke rol het Leerplatform MIRT hierin speelt:

Terugblik op de Kennismiddag Gezonde Leefomgeving

Het denken over een gezonde leefomgeving is in ontwikkeling en nog niet vastgelegd in kaders, leidraden en handreikingen. Tijdens de kennismiddag werden praktijkervaringen en voorbeelden gedeeld, werden diverse levendige discussies gevoerd en mogelijkheden voor kennisdeling verkend.

Hans Schmitz, strategisch adviseur Gezonde Leefomgeving bij WVL, kondigde aan dat hij bezig is een Community of Practice Gezonde Leefomgeving op te richten. Geïnteresseerden kunnen zich melden via hans.schmitz@rws.nl .

Meer weten? Lees het verslag hier:

Wet Mobiliteitsfonds aangenomen

De Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel Mobiliteitsfonds op 15 december zonder stemming aangenomen. Dit betekent dat in 2021 de eerste begroting van het Mobiliteitsfonds zal worden ingediend.

Voor IenW een mooie mijlpaal, binnen de hiervoor gestelde planning. Aan het wetsvoorstel, dummy-begroting en de verdere wijzigingen die het Mobiliteitsfonds teweeg brengt, is hard gewerkt door het Kernteam Mobiliteitsfonds, in overleg met de betrokken directies en ook andere ministeries, mobiliteitsorganisaties en medeoverheden.

De Wet Mobiliteitsfonds in een notendop:

Het Mobiliteitsfonds heeft volgens de wet als doel: het faciliteren van de bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit van personen en goederen. Naast aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur kunnen ook andere maatregelen, voorzieningen, onderzoek, proefprojecten en experimenten gericht op het doelmatig gebruik van infrastructuur uit het fonds bekostigd worden.

Het wetsvoorstel vormt onderdeel van het gereedmaken van het mobiliteitsbeleid en het bijbehorend instrumentarium voor de toekomst. Het kabinet stelt hiermee, in lijn met het Regeerakkoord, de mobiliteit centraal en verdeelt niet langer op voorhand gelden volgens de huidige vaste verdeelsleutel over de afzonderlijke modaliteiten. Uitgangspunt wordt dat de afweging opgavegericht zal plaatsvinden en een integrale afweging plaatsvindt van mogelijke oplossingen, waarbij samenhang gezocht wordt met andere opgaven, zoals ruimtelijk beleid.

De volledige wet en het wetstraject vind je hier:

Luistertip! Een podcast over de komst van de Omgevingswet

ig_vernieuwing_van_het_omgevingsrechtWat verandert er met de Omgevingswet? Wat betekent het uitstel van de wet voor jouw project? Hoe ga je om met het voorbereiden van een startbeslissing? Op al deze vragen en meer geeft Anda van der Mark (MinIenW, Afdeling MIRT) antwoord in deze podcast:

Leestip! Een nieuwe editie van MER-nieuws over grensoverschrijdende effecten

Grensoverschrijdende effecten doen zich voor in allerlei soorten en maten van projecten. Een opvallend project is de Nieuwe Sluis Terneuzen, waarbij Nederland de sluis grotendeels met Belgisch geld bouwt vanwege het grote belang voor het achterland. Ook bij windparken en baggerprojecten op zee kunnen buurlanden effecten ondervinden, bijvoorbeeld op de territoriale visgebieden. In droge projecten doen grensoverschrijdende effecten zich soms voor bij windparken, stroomkabels of hoogspanningsleidingen. Ook bij strategische luchtvaartplannen is afstemming met buurlanden steeds meer aan de orde. Wat zijn hiervoor eigenlijk de regels? Twee verdragen zijn bepalend voor de aanpak. Overheden en inwoners van omliggende landen hebben gelijke rechten als die van het eigen land. Hoe het werkt en wat projecten in de praktijk tegenkomen lees je in dit nummer. Duidelijk is dat communiceren ‘over de grens’ een stuk makkelijker wordt met het toenemen van de digitale mogelijkheden. Daarom word je ook weer bijgepraat over e-participatie en digitale procedures.