Over Mirt

mirt-fasen nieuwe termen

Het Leerplatform MIRT is een netwerk van en voor mensen die betrokken zijn bij MIRT-projecten en trajecten zoals het voorbereiden van het Bestuurlijk Overleg MIRT.

MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In het MIRT zijn projecten en programma’s opgenomen waarbij het Rijk samen met de regio op een duurzame manier werkt aan  bereikbaarheids-, water en ruimtelijk economische opgaven in Nederland. De rijksinvesteringen in het MIRT worden (hoofdzakelijk) gefinancierd vanuit het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

Nederland is opgedeeld in vijf MIRT gebieden. Meer hierover vind je bij MIRT in de Regio. Per MIRT-gebied hebben Rijk en decentrale overheden een Gebiedsagenda met gezamenlijke opgaven vastgesteld. Naast deze indeling is er tegenwoordig ook een thema BO-MIRT voor Goederenvervoercorridors.

In de jaarlijkse Bestuurlijke Overleggen MIRT voeren Rijk en regio – mede aan de hand van de Gebiedsagenda’s – de discussie over de lopende projecten en strategische opgaven in een gebied en maken zij waar nodig nadere financiële en bestuurlijke afspraken. De uitkomsten van de laatste Bestuurlijke Overleggen vind je op de regiopagina’s van het Leerplatform. Een verdere toelichting op de verschillende onderdelen van het MIRT is te vinden bij het MIRT Overzicht.

De afgelopen jaren heeft het MIRT een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Meer informatie hierover vind je onder de kopjes Werkwijze en Handreikingen.