Nieuwsbrief Leerplatform MIRT - jun 2021

Header mirt in de regio
Nieuwsbrief Leerplatform MIRT - 17 juni

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u als belangstellende geregistreerd staat bij het Leerplatform MIRT.

Beste partners en collega’s,

Al rommelt het nog in het Haagse, de zomer heeft zich in ieder geval eindelijk aangediend. Nog een kleine maand en dan start alweer het zomerreces. Maar voordat jullie van een welverdiende vakantie gaan genieten hebben wij nog één mooie bijeenkomst over het Nationaal Water Programma op de planning staan waar we jullie graag op wijzen.

Ook na de zomer mag je weer veel moois van ons verwachten, waaronder een sessie over integrale gebiedsontwikkeling, ontwerpend onderzoek en -mogelijk- duurzaam opdrachtgeverschap. Houd de nieuwsbrief en agenda goed in de gaten!

Alvast een fijne vakantie toegewenst,

Diana Kool
Trekker Leerplatform MIRT, DGMo, MinIenW

Agenda

1 juli                -   Kennismiddag 'Nationaal Water Programma en Planmer'

14 + 16 sept   -   Mer cursus

21 sept            -   Leerplatformsessie 'Integrale Gebiedsontwikkeling'
                                 datum onder voorbehoud

Kennismiddag Nationaal Water Programma en Planmer

1 juli, 12:50-15:00u

Water is voor Nederland van levensbelang. Water heeft invloed op waar en hoe we wonen, onze natuur, drinkwater, scheepvaart, landbouw en industrie. Tegelijkertijd vormen klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk de komende jaren grote uitdagingen. De wateropgaven staan daarom niet op zichzelf; een integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke leefomgeving zoals de energietransitie, woningbouw en de landbouw is noodzakelijk. Om ons land ook voor de komende generaties veilig en aantrekkelijk te houden, is door de Rijksoverheid het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) ontwikkeld. Het NWP beschrijft hoe we met deze uitdagingen omgaan en hoe we zorgen dat water een leidend principe is in de ruimtelijke inrichting van Nederland.
Van maandag 22 maart 2021 t/m dinsdag 21 september 2021 ligt het ontwerp van het NWP ter inzage.

Tijdens deze kennismiddag presenteren programmateamleden het NWP en in twee deelsessies wordt er dieper ingegaan op het NWP en op het onderliggende milieueffectenrapport. De bijeenkomst is bedoeld om kennis en ervaringen te delen en het gesprek over het onderwerp te stimuleren. Teamleden en adviseurs van MIRT projecten worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze interactieve kennisbijeenkomst.

Belangstelling voor LPM-sessie Integrale Gebiedsontwikkeling? Meld je vast aan!

21 september, 9:00-12:00u   -  datum onder voorbehoud

Grote infrastructuuropgaven willen we steeds vaker realiseren via een brede gebiedsgerichte integrale lange termijn aanpak, waarin andere maatschappelijke doelen zoals klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw, bereikbaarheid en klimaatneutraal en circulair bouwen worden meegenomen. In de praktijk lopen we daarbij vaak tegen lastige vragen aan: Hoe ver ga je met een integrale benadering? Waar hou je op? Wat betekent het voor de planvorming en besluitvorming? Hoe zorg je voor goede financieringsafspraken? Hoe beheersen we het proces?

Daarom organiseert het Leerplatform MIRT op eind september een online-sessie, waarin we op zoek gaan naar generieke randvoorwaarden/condities voor een succesvolle gebiedsgerichte aanpak en proberen structurele procesverbeteringen aan te dragen voor de interactie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen IenW. Daarmee willen we een eerste stap zetten naar het realiseren van de ‘droom’ van Jan Hendrik Dronkers om opgaven centraal te stellen en spanningen tussen die opgaven door een integrale aanpak op te heffen.

Neem je graag deel aan deze sessie? Geef dan nu vast je belangstelling op. Zodra de datum definitief is ontvang je hiervan bericht en volgt een Outlook uitnodiging met het programma.

Leestip voor op vakantie!

Het recht van de snelste - hoe ons verkeer steeds asocialer werd

leestip 2

door Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet

Volgens de schrijvers moeten we dit boek expliciet niet lezen als aanklacht tegen de verkeerskundige. Wel legt het op kraakheldere wijze bloot hoe complex het mobiliteitssysteem -en ons werk- is en hoe ver dat systeem eigenlijk reikt. Het gaat immers niet alleen om wegen, auto's, treinen en fietsen, het gaat om gebruikers. Forenzen, ouderen, kinderen, toeristen, diensten, maar ook de natuur.

In dit boek wordt de vraag gesteld van wie "de weg" eigenlijk is? En hoe zijn we tot de bestaande situatie gekomen? Is die logisch, of wenselijk? Het boek zet aan tot denken, verschuift het perspectief. Hoe streng moeten wij richtlijnen toepassen? Hoeveel ruimte is er voor experimentatie en durf? Wat is hierin de rol van ons als ambtenaar en welke keuzes zijn aan de politiek? Wederom een zeer relevant boek voor ons als MIRT gemeenschap!