Nieuwsbrief Leerplatform MIRT - okt 2020

Header mirt in de regio
Nieuwsbrief Leerplatform MIRT - 26 oktober

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u als belangstellende geregistreerd staat bij het Leerplatform MIRT. Mocht u de nieuwsbrief niet willen ontvangen, dan kunt u zich onderaan de mail afmelden.

Beste partners en collega’s,

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van het Leerplatform MIRT. Met deze nieuwsbrief willen we het MIRT netwerk periodiek informeren over diverse ontwikkelingen rond het MIRT en de programmering van het Leerplatform.

Het Leerplatform MIRT is in het leven geroepen omdat de werkwijze van het MIRT vraagt om ‘learning by doing’, we daarbij veel van elkaar kunnen leren, maar uitwisseling en borging van kennis en leerervaringen niet vanzelf gaan. Via de 'community of practice' kunnen we de MIRT werkwijze verder optimaliseren. Met deze nieuwsbrief en ander mooi aanbod (zie Agenda) hopen we -ook in Corona-tijden- blijvend in deze leerbehoefte te voorzien.

Ik wens jullie veel leesplezier!

Harry Boschloo
Afdelingshoofd MIRT, DGMo, MinIenW

Agenda

29 okt - Webinar Adaptief Programmeren

10 nov - Cursus Verkenningen

12 nov - Module 2 Adaptief Programmeren (A)

24 nov - Kennismiddag Gezonde Leefomgeving

24 nov en 26 nov - Tweedaagse m.e.r. cursus

27 nov - Module 2 Adaptief Programmeren (B)

Over de Leergang Adaptief Programmeren

Eind 2016 is adaptief programmeren door het kabinet omarmd en in de nieuwe Spelregels MIRT opgenomen. Adaptief programmeren werd daarmee verplichte kost voor het merendeel van de MIRT-projecten. Toepassing in de praktijk blijkt echter erg lastig. Geldt dit ook voor jouw project? Dan is deze leergang voor jou.

Op 29 oktober trapt het Leerplatform MIRT de nieuwe leergang Adaptief Programmeren af met een webinar door Gigi van Rhee (Stratelligence), een van de grondleggers van de planningsmethodiek.

Dit webinar is de eerste module van de leergang Adaptief Programmeren en legt een brede theoretische basis. De aansluitende keuzemodules bieden verdere verdieping voor toepassing in de praktijk, oefening met een casus en intervisie voor het eigen MIRT project. Hiermee heb je na deze leergang een goed beeld van wat de methode Adaptief Programmeren voor jouw project kan betekenen en pas je de methode toe op jouw project!

Over de Kennismiddag Gezonde Leefomgeving

Er is een toenemende maatschappelijke aandacht voor een gezonde fysieke leefomgeving. Zo hebben VWS en IenW deze zomer het beleidsstuk Gezondheid Breed op de Agenda gepresenteerd en heeft gezondheid een sterkere positie gekregen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Wat betekent deze groeiende aandacht voor het werk van Rijkswaterstaat? Wat verandert er ten opzichte van de huidige praktijk met (milieu)normen? Hoe zorgen we dat het de bestuurlijke aandacht krijgt die het bij aanleg- en onderhoudsprojecten verdient? En waar loop je dan tegenaan? Het denken over een gezonde leefomgeving is in ontwikkeling en nog niet vastgelegd in kaders, leidraden en handreikingen. Om het gesprek over bovenstaande vragen te voeren organiseert het Leerplatform MIRT op 24 november een online-kennismiddagGezonde Leefomgeving’.

In het MIRT geen stilstand!

Corona krijgt ons er niet onder! Ook dit jaar is er weer veel voortgang geboekt in het MIRT. In juni 2020 is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd via de jaarlijkse MIRT-brief en in september hebben we weer met veel trots het interactieve MIRT-overzicht mogen publiceren.

Ben jij ook benieuwd hoe het MIRT ervoor staat? Download dan hier:

Over de Rijksstrategie 'Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten'

De verbroken hitterecords van 2016 en 2019 vragen om een versnelde aanpak. De strategie bevat handvatten om de uitvoering van infraprojecten circulair en klimaatneutraal te maken en biedt richting voor partners in de Grond-, Weg- en Waterbouw om infra toekomstbestendig te maken. Op 15 juni is de tweede kamer geïnformeerd over de strategie.

Meer weten? Download dan hier:

Projectleider Ireen Röling aan het woord...

Voor IenW is dit een belangrijke stap voorwaarts naar verduurzaming. De ambitie is helder: in 2030 klimaat- en energieneutraal zijn, de helft minder primaire grondstoffen verbruiken en circulair werken. Met de uitvoering van de Strategie Klimaatneutraal en Circulaire Rijksinfrastructuurprojecten zorgen we ervoor dat in 2030 alle projecten van Rijkswaterstaat en ProRail klimaatneutraal en circulair worden aanbesteed. En daarmee dragen we substantieel bij aan een duurzame leefomgeving. Deze mooie ambitie maken we waar door een daadkrachtige veranderaanpak. Dit doen we samen met regionale overheden en marktpartijen, want samen hebben we meer impact. Om hier verder invulling aan te geven wordt op dit moment gewerkt aan een gezamenlijke aanpak met decentrale overheden, zoals aangekondigd in het ontwerp Klimaatakkoord.

Wat is er bijzonder aan deze Strategie?

We zijn al een aantal jaar bezig met het verduurzamen van infrastructuurprojecten. Onder andere via het inkoop- en innovatie instrumentarium. De Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuurprojecten brengt de aanpak samen in een overkoepelende aanpak voor de verschillende onderdelen van de infrasector van IenW.

Gaat het lukken?

We begrijpen dat het best spannend is. Want het moet er allemaal bij in toch al drukke werkzaamheden, volle agenda’s en binnen alle lopende werkafspraken en producties. Toch hebben we er vertrouwen in dat we het samen kunnen. Door te faseren, prioriteiten te benoemen en focus aan te brengen, en vooral ook doordat we actief de samenwerking opzoeken met de markt en kennispartners.