Gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogrammas

Tegen deze achtergrond en mede naar aanleiding van het geconstateerde gat tussen de MIRT gebiedsagenda’s en projecten, hebben Rijk en regio tijdens de Bestuurlijke Overleggen MIRT in het najaar van 2016 afspraken gemaakt over een aantal te starten gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s:

Deltaprogramma en Hoogwaterbeschermingsprogramma

Om Nederland te beschermen tegen hoogwater en voldoende zoetwater te borgen werken Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten samen in het Deltaprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voeren de waterschappen en Rijkswaterstaat maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst.

Goederenvervoer corridors

goederenvervoer corridor Z-O

Voor alles wat je wil weten over goederenvervoercorridors

Van deur tot deur

de nieuwe  van-deur-tot-deurmethode. Hierin worden reistijd, betrouwbaarheid én beleving worden gemeten in de Metropoolregio Amsterdam. Een interview.

Vastgestelde agenda's loslaten

Sinds eind 2016 zijn Robert Hijman en Frans Hasselaar verantwoordelijk voor de inrichting van het Bereikbaarheidsprogramma van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Beide zijn Kwartiermakers. Robert voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Frans namens de Vervoerregio Amsterdam.

Afwegen in programma's

In deze kennismiddag hebben programmamanagers van uiteenlopende programma’s (regionale bereikbaarheidsprogramma’s in het kader van het MIRT, OV toekomstbeeld, Mobiliteitsfonds etc) met elkaar gesproken over afwegen in hun programma’s.