Werkwijze

In de MIRT werkwijze worden nationale mobiliteits-, water en ruimtelijk economische opgaven gecombineerd met gebiedsgerichte en regionale ambities en opgaven. Zodat er op het gebied van wonen, werken, natuur, ruimtelijke kwaliteit en economie integrale en duurzame besluiten worden genomen.

De MIRT werkwijze sluit aan op veranderingen in de buitenwereld:

 • Er is een andere manier van samenwerken tussen de verschillende overheden (door decentralisatie), het bedrijfsleven en andere partners.
 • Veel (ruimtelijke) opgaven komen samen in/rondom stedelijke gebieden.
 • Technologische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn lastiger voorspelbaar.
  Innovatie gaat steeds sneller.

Daarom staat de MIRT werkwijze voor:

 • Werken vanuit de gebiedsgerichte opgave.
 • Leveren van maatwerk, waaronder adaptief programmeren.
 • Inzet op hernieuwde en verbrede samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen.
Achtergrond en totstandkoming

De MIRT werkwijze is voortgekomen uit de programma’s Vernieuwing MIRT en Meer Bereiken uit 2013 (toepassing vernieuwing MIRT op bereikbaarheidsopgaven). Daarbij heeft de Kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) uit september 2016 werkafspraken opgeleverd over flexibiliteit.

Meer Bereiken

Het (vormvrije) MIRT Onderzoek heeft tijdens Meer Bereiken aparte aandacht gekregen. Of het nu gaat om het verkennen van gebiedsgerichte vraagstukken in relatie tot nationale opgaven (zoals omschreven in de Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur), de behoefte om ambities bijeen te brengen in een gezamenlijk perspectief, bereikbaarheids-, wateropgaven en woningbouw te combineren of juist inzicht te krijgen in betrokken stakeholders: de aanleidingen voor MIRT Onderzoeken zijn divers.

IBO

De Kabinetsreactie op het IBO naar flexibiliteit in infrastructurele planning heeft belangrijke aanpassingen op de werkwijze opgeleverd:

 • MIRT-onderzoek terug naar de basis: alleen voor zicht op opgave en stakeholders.
 • Verkenningen:
  • 75% zicht op financiering bij start Verkenning.
  • Breed verkennen vanuit de opgave: met alle modaliteiten, meekoppelkansen en korte termijn maatregelen.
  • Niet automatisch door naar Planuitwerking; Verkenningen worden tegen elkaar afgewogen op één moment in het jaar.
  • Innovatie: financieel en in oplossingen.
  • Ook niet infrastructurele oplossing meenemen (MKBA).
 • Adaptief en programmatisch werken.
 • Voorkeursbeslissing, MKBA en andere rapporten tijdig naar TK sturen.
 • Evaluatie maatregelen eind 2019.