Spelregels 2022

Actualisatie MIRT Spelregels

De afgelopen jaren is gewerkt aan de actualisatie van de MIRT Spelregels. De reden van de actualisatie is de inwerkingtreding van de Wet Mobiliteitsfonds op 1 juli 2021, de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet en de inzichten uit de spelregels evaluatie uit 2019. De essentie van de MIRT-spelregels, met de verschillende fasen, inzicht in de benodigde beslisinformatie en bestuurlijke beslismomenten, blijft ongewijzigd. We hebben een goed werkend MIRT-proces en blijven continu werken om dit proces te onderhouden en toekomstbestendig te maken.


De versie van de MIRT Spelregels uit 2022 vervangt de versie uit 2016. De belangrijkste actualisaties ten opzichte van de eerdere versie zijn:

  • De spelregels zijn in lijn gebracht met de Wet Mobiliteitsfonds en de daaraan gekoppelde formuleringen en werkwijze(n). Dit houdt in dat niet langer het denken in infrastructuuroplossingen centraal staat, maar het denken in mobiliteitsoplossingen.
  • Er is meer expliciet aandacht besteed aan de periode vóór de start van een verkenning en het borgen van beheersing op kosten en risico’s.
  • Er is meer expliciete aandacht voor duurzaamheid, programmatisch werken en adaptiviteit.
  • De spelregels zijn toekomstbestendiger gemaakt door geen beleidsdoelstellingen op te nemen en de informatieprofielen te actualiseren.
  • De spelregels zijn beknopter en eenvoudiger opgeschreven: er is één geheel gemaakt van beschrijvingen van de werkwijze en daarbij behorende informatieprofielen.

Doel MIRT-spelregels

Het doel van de MIRT-spelregels is:  ‘Het procesmatig faciliteren van vlotte, gezamenlijke en gefaseerde besluitvorming over projecten en programma’s in de fysieke leefomgeving, die mogelijk (mede) kunnen worden bekostigd uit het Mobiliteitsfonds en Deltafonds.


De MIRT-spelregels gelden voor alle betrokken partijen bij een (mogelijk) MIRT-project of programma in het fysieke domein, waarbij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken is als (mogelijke mede) financier. Naast (grootschalige) aanleg van nieuwe infrastructuur is er toenemende aandacht voor vervanging, modernisering en renovatie van bestaande infrastructuur, waarbij mogelijk vervanging aan de orde is met toevoeging van extra functionaliteit. Voor overige instandhoudingsopgaven gelden de spelregels niet.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over de MIRT-spelregels of vragen heeft kunt u contact opnemen via het reactieformulier.