Handreiking Hubs (juli 2022)

Bij het maken en uitvoeren van mobiliteitsbeleid is een toenemende aandacht voor hubs: een onmisbare schakel in de ketenreis. De inrichting en kwaliteit is zeer bepalend voor het succes. Hubs bieden daarbij ruimte voor nieuwe en duurzame vormen van mobiliteit. De handreiking hubs schetst het belang van hubs, beschrijft een aantal aandachtspunten bij het ontwikkelen van hubs, en sluit af met inspirerende voorbeelden van en uitgevoerd onderzoek naar hubs. De handreiking kan onder andere gebruikt worden bij de beleids- en planvorming in gebiedsgerichte programma’s.