Principes stedelijke bereikbaarheid op het gebied van verstedelijking en mobiliteit

Gepubliceerd 7 april 2022

Er spelen tal van samenhangende ontwikkelopgaven in stedelijke gebieden op het terrein van verstedelijking en mobiliteit. De centrale vraag daarbij is hoe we toekomstige mobiliteit in stedelijke gebieden door ontwikkelen? Wat is de rol en bijdrage van IenW hierbij, zowel vanuit haar rol als borger van nationale belangen als constructieve gebiedspartner?

Op basis van de ervaringen van IenW in lopende gebiedstrajecten zijn de vragen en dilemma’s waar IenW tegenaan loopt geïnventariseerd en vertaald naar een aantal richtinggevende principes voor de inzet van IenW. De resulterende levende notitie is opgezet als handreiking aan IenW-ers die betrokken zijn bij gebiedstrajecten op het terrein van verstedelijking en mobiliteit. De richtinggevende principes zijn een hulpmiddel bij de invulling van de inzet van IenW op het gebied van verstedelijking en mobiliteit en de prioriteiten die IenW daarbij stelt. Voor de uitwerking van de principes is uitgegaan van een redeneerlijn in vijf stappen, waarbij de bredere ruimtelijke ambities worden gekoppeld aan de inzet op het gebied van mobiliteit en netwerken:

  1. Het ontwikkelen van vitale, leefbare en inclusieve stedelijke gebieden
  2. Inzetten op betere benutting en innovaties
  3. Mobiliteit in stedelijke gebieden multimodaal organiseren
  4. Vanuit nationale hoofdnetwerken in stedelijke gebieden zowel bovenregionale functies borgen als bijdragen aan multimodale bereikbaarheid
  5. Verkeersveiligheid en externe veiligheid als noodzakelijke voorwaarde inbrengen